gram.pl

Zwroty

Dział Obsługi Klienta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, które ponosi Konsument, tj.:

 1. poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy Konsumentowi, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Gram.pl,
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy do Gram.pl. W przypadku, towarów, które ze względu na swój charakter (gabaryty, wagę) nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą (w szczególności: duże artykuły AGD, RTV), ich zwrot w przypadku odstąpienia od umowy może wiązać sie z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. Szacunkowa wysokość tych kosztów wskazana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego (Zakładkach „Zwroty” i „Reklamacje”)
 3. kosztów spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wykonania usługi, której świadczenie rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, gdy Konsument odstępuje od tej umowy po zgłoszeniu takiego żądania. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia

Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, składając Gram.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznika nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz załącznik do Regulaminu. Korzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. Gram.pl nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od:

 1. rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik - dla umowy, w wykonaniu której Gram.pl wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (w szczególności umowa sprzedaży). Jeżeli tego rodzaju umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku, gdy ten rodzaj umowy polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 2. dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów (w szczególności gdy umowa dotyczy świadczenia usługi).

Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Action S.A. w restrukturyzacji, ul. Dawidowska 10, 05-500 Zamienie lub na adres mailowy: dok@gram.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Gram.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

W przypadku odstąpienia od umowy:

 1. Gram.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy (z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w pkt b) poniżej), zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z uwzględnieniem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt a) powyżej). Zwrot płatności następuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. jeżeli Gram.pl nie zaproponował, że sam odbierze rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy, od Konsumenta, Gram.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić niezwłocznie rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy do Gram.pl na adres korespondencyjny wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Informacja o tych kosztach zawarta jest w ust. 1 pkt b) powyżej.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Powrót do strony głównej działu pomocy
©2005-2018 gram.pl
Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania w godzinach 9:00 - 17:00. +48 22 327 08 81 dok@gram.pl Zamknij