gram.pl

Regulamin Sklepu

Dział Obsługi Klienta

Regulamin Sklepu

Dział Obsługi Klienta

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy gram.pl (dalej: „Sklep internetowy”) działający pod adresem sklep.gram.pl (dalej: „strona internetowa Sklepu internetowego”) prowadzony jest przez Action S.A. w restrukturyzacji. (zwana dalej „ACTION”) z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, 05-500Zamienie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214038, REGON: 011909816, NIP: 527-11-07-221, o kapitale zakładowym w wysokości 1 695 700,00, e-mail: dok@gram.pl.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów i/lub Użytkowników ze Sklepu internetowego.

 3. Główne cechy świadczeń z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia i inne wymagane przepisami prawa informacje udostępniane są na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 4. Porozumiewanie się w ramach Sklepu internetowego następuje z użyciem następujących sposobów: strony internetowej Sklepu internetowego, poczty elektronicznej lub innych komunikatorów elektronicznych, telefonicznie oraz pisemnie. Dane adresowe i numery telefoniczne Sklepu internetowego wskazane są na stronie internetowej Sklepu internetowego (zakładka: Kontakt).

 5. Regulamin udostępniony jest Klientom i/lub Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej sklep.gram.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient i/lub Użytkownik.

§ 2 Definicje

 1. Klient - oznacza każdą osobę przeglądającą treści Sklepu internetowego. Termin „Klient” oznacza także osobę, która dokonała w Sklepie internetowym zakupu towaru.

 2. Użytkownik - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który posiada w Sklepie internetowym Konto umożliwiające składanie ofert handlowych.

 3. Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 4. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 5. Konto - oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający składanie zamówień oraz modyfikację danych Użytkownika

 6. Pliki Cookies – informacje zapisywane przez serwery należące do Action S.A. w restrukturyzacji na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 7. Punkty Odbioru – dowolne punkty zdefiniowane przez ACTION jako miejsca dostaw towarów, w których Klient może dokonać odbioru zakupionego towaru.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie większej niż 5 MB.

 2. Złożenie zamówienia jest możliwe w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem założonego Konta, które wymaga wcześniejszej rejestracji przy użyciu do tego dostępnego formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z §4 Regulaminu; lub

  2. poprzez dokonanie wszystkich kroków niezbędnych do złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie internetowym.

 3. Złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie internetowym wymaga podania niezbędnych danych takich jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca odbioru towaru, dane do faktury (jeżeli inne, niż dane podane wcześniej), a w przypadku Przedsiębiorców także firmę i numer NIP. Skuteczność tak złożonego zamówienia jest uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.

 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do podania innych danych koniecznych do realizacji zamówienia nie wymienionych w punkcie powyżej.

 5. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Action S.A. w restrukturyzacji, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

§ 4 Rejestracja, zasady dostępu do danych osobowych, cel zbierania danych

 1. Wcześniejsza Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł złożyć zamówienie w Sklepie internetowym. Założenie Konta następuje samoczynnie po złożeniu zamówienia Bez rejestracji – generowane jest unikalne hasło, które może zostać zmienione w Panelu klienta po zalogowaniu się.

 2. W celu rejestracji Klient:

  1. wypełnia w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego wszystkie wymagane pola, w tym ustanawia dla siebie hasło,

  2. składa oświadczenie woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia,

  3. składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  4. Klient może opcjonalnie wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych oraz działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości od spółek Grupy Kapitałowej ACTION S.A., w tym wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  5. przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do ACTION poprzez akceptację funkcji „Załóż konto”.

 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od ACTION drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta („Aktywacja konta”). W potwierdzeniu zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie powoduje aktywację Konta.

 4. Po zalogowaniu się do konta na stronie www.gram.pl Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.

 5. W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta na stronie www.gram.pl lub powiadomić o tym fakcie ACTION z wykorzystaniem jednego z dostępnych środków komunikacji.

 6. Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do dostępu do nich, poprawiania, usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez jej odznaczenie na stronie www.gram.pl w zakładce „Moje Konto” w panelu użytkownika.

 7. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji przechowywane są na serwerach ACTION, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). ACTION stosuje środki techniczne i zabezpieczenia ochrony danych osobowych odpowiadające warunkom rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 8. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji, określone w §3 ust. 3 Regulaminu mogą być wykorzystywane przez ACTION w celu zawarcia umów i realizacji zamówień, jak również do wewnętrznych celów ACTION dotyczących ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym, w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do dalszego rozwoju ACTION. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji, jego dane mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez ACTION oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ACTION S.A. informacji handlowych dotyczących ich ofert, promocji i konkursów.

 9. ACTION informuje, że zawieranie umów sprzedaży w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez ACTION i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. ACTION informuje, że nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści maila, czy też w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego.

 10. Klientom/Użytkownikom Sklepu internetowego nie są dostarczane na podane adresy poczty elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

 11. Użytkownik, w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym, może dobrowolnie wyrazić zgody na przekazanie swojego adresu e-mail do platformy Ceneo prowadzonego przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182 oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie internetowym, oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Programu Ochrony Kupujących dostępne są na oficjalnej stronie platformy Ceneo.

§ 5 Wykorzystywanie plików Cookies

 1. W niniejszym regulaminie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również w innych podobnych technologiach stosowanych w ramach Sklepu internetowego, w tym aplikacjach mobilnych.

 2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego oraz innych aplikacji jest Action S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

 3. Action S.A. w restrukturyzacji umieszcza Pliki cookies na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu:

  1. Dostosowania zawartości Sklepu internetowego oraz innych aplikacji do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Sklepu internetowego lub innej aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.

  3. Utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego.

  4. Przedstawianie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  5. Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).

 4. Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 5. Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów.

 6. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Sklepu internetowego.

 7. Korzystanie z internetu, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami polegającymi na różnych formach ingerencji osób trzecich. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów teleinformatycznych zalicza się zwłaszcza: możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji przekazywanej drogą elektroniczną; wirusy komputerowe – oprogramowanie infekujące pliki; tzw. robaki internetowe (worm), czyli szkodliwe oprogramowanie z możliwością samopowielania danych; oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w Internecie; tzw. phishing (łowienie haseł) poprzez łamanie zabezpieczeń; tzw. sniffing - polegający na wykorzystaniu programu przechwytującego dane; działanie nielegalnych urządzeń pozwalających na nieuprawniony dostęp do danych w tym wykonujących kryptoanalizę w celu złamania lub obejścia zabezpieczeń. Podstawowym warunkiem ograniczenia takich zagrożeń jest korzystanie przez Klienta/Użytkownika z oryginalnego oprogramowania komputerowego oraz używania programów przeciwdziałających naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Użytkownika.

§ 6 Informacje o towarach, cenach oraz kosztach dodatkowych

 1. Sklep internetowy umożliwia Użytkownikom w szczególności:

  • składanie zamówień na towary i usługi dostępne w Sklepie internetowym oraz zawieranie umów na odległość,

  • uzyskiwanie informacji o towarach oraz usługach dostępnych w Sklepie internetowym.

 2. Informacja o towarach i usługach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację ACTION o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika, które stanowi ofertę zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Sugerowane ceny i inne należności do zapłaty przedstawione na stronie Sklepu internetowego zawierają należne podatki. Cena określa wyłącznie koszt nabycia towaru lub usługi. Dostawa towarów podlega odrębnej opłacie, której wysokość uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy. Wszelkie należności objęte obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika/Klienta wskazywane są w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem i wymagają potwierdzenia przez Użytkownika/Klienta.

 4. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie internetowym są nowe i nieużywane. Jeżeli towary objęte są gwarancją, informacja o tym jest udostępniona na kartach produktów na stronie internetowej Sklepu internetowego. Treść udzielonej gwarancji załączona jest każdorazowo do dostarczonego/odebranego osobiście towaru. Informacja o gwarancji Producenta, jeżeli występuje, znajduje się każdorazowo przy informacji o danym towarze. Sklep internetowy obowiązany jest do dostarczania rzeczy bez wad.

§ 7 Zawarcie umowy sprzedaży towarów i/lub usług

 1. Zamówienia towarów i usług przedstawionych na stronie internetowej Sklepu internetowego dokonywane są z obowiązkiem zapłaty (w związku z tym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opis towaru/ów, kosztów ich zakupu, kosztów zamawianych usług i parametry techniczne). Klient/Użytkownik wybiera dany/e towar/y lub usługę/i przedstawiony/e na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu wyboru towaru/usługi Klient/Użytkownik klika w funkcję „Zamów”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru/ów lub usług. Usuwanie towaru/ów lub usług z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję „usuń” w koszyku.

 2. Po zakończeniu wyboru towaru/ów lub usług (w tym sposobu dostawy i formy płatności) oraz po wypełnieniu wymaganych pól formularza zamówienia Użytkownik klika w funkcję „Zamów i Zapłać” co oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Powoduje to otrzymanie przez Sklep internetowy wiadomości o chęci zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku - złożenie oferty zakupu. Realizacja zamówień przez Sklep internetowy wymaga potwierdzenia obowiązku zapłaty przez nabywcę towaru lub usługi.

 3. Klient, który dokonał uprzednio rejestracji (założenia Konta) w sposób opisany w §4 Regulaminu po kliknięciu w funkcję „Zamów i Zapłać” kończy etap składania zamówienia.

 4. Klient, który składa zamówienie bez uprzedniej rejestracji jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego oraz wypełnić wszystkie pola wymagane do zawarcia i wykonania umowy. Pola wymagane będą wyraźnie zaznaczone jako konieczne do wypełnienia, o czym Klient zostanie poinformowany.

 5. W przypadku braku towaru, na który Użytkownik złożył zamówienie, ACTION informuje o tym fakcie Użytkownika przesyłając mu e-mailem komunikat lub wyświetla na stronie Sklepu Internetowego - podczas składania przez Użytkownika zamówienia - komunikat skierowany bezpośrednio do Użytkownika informujący, że ACTION nie może potwierdzić realizacji zamówienia zawartego w ofercie zakupu, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dostawę towaru albo odsyła Użytkownika do złożenia nowej oferty zakupu na stronie Sklepu internetowego. W takiej sytuacji Użytkownik może zrezygnować z zamówienia informując o tym ACTION, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę towaru lub złożyć nowe zamówienie na inny towar.

 6. Po otrzymaniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty ACTION sprawdza stan magazynowy. Jeśli towar o wybranej przez Użytkownika specyfikacji technicznej lub cenie jest dostępny, ACTION przesyła do Użytkownika e-mailem komunikat – „Potwierdzenie Realizacji Zamówienia” - przyjmując złożoną ofertę zakupu i zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, jego cenę wraz z opłatami dodatkowymi (w szczególności kosztami przesyłki), wybrany przez Użytkownika sposób płatności, a także sposób dostawy. Po otrzymaniu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia, którego treść odpowiada oczekiwaniom stron co do specyfikacji technicznej towaru, jego opisu oraz ceny:

  1. w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisów płatności internetowej, Użytkownik dokonuje płatności. Po otrzymaniu przez ACTION płatności realizowana jest dostawa towaru,

  2. w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności „przy odbiorze”, wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie.

 7. W momencie przystąpienia przez ACTION do realizacji dostawy, zgodnie z ust. 6 powyżej, ACTION przesyła Użytkownikowi/Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej komunikat w formie pliku zamkniętego PDF (Portable Document File) zawierający Fakturę wraz z informacjami wymaganymi przez przepisy prawa, stanowiącymi integralną część zawartej umowy na odległość. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

 8. Umowa sprzedaży towaru/ów i/lub usług pomiędzy ACTION a Użytkownikiem/Klientem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.

 9. ACTION wystawia faktury oraz korekty faktur w formie elektronicznej PDF, zapewniając autentyczność i integralność dokumentu. Klient/Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w wersji elektronicznej poprzez zatwierdzenie zamówienia. Dokument sprzedaży w wersji papierowej może zostać przesłany listownie na prośbę Użytkownika/Klienta pod wskazany adres.

 10. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży do obowiązków Konsumenta należy odbiór towaru oraz dokonanie zapłaty ceny określonej w potwierdzeniu zawarcia umowy.

 11. W przypadku, gdy Konsument zawiera z ACTION umowę:

  1. o świadczenie usług, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ACTION informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; ii) Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, jednakże w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, koszty spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia od umowy obciążają Konsumenta. Sposób ustalenia tych kosztów określa §9 ust. 1 pkt c) Regulaminu. Informacje o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania określa §9 ust. 1 - 8 Regulaminu.;

  2. o świadczenie usług, które zostaną wykonywanie w pełni przez ACTION, ACTION informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na wykonanie usługi w pełni; ii) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy po spełnieniu świadczenia przez ACTION.;

  3. dostarczenia treści cyfrowych (dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, m. in. pliki danych audiowizualnych, oprogramowanie, gry, aplikacje), które nie są zapisane na nośniki materialnym, ACTION informuje, że: i) dokonanie płatności przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia (dostarczenia treści cyfrowej) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy informując jednocześnie, że wiąże się to z utratą prawa do odstąpienia od takiej umowy; ii) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy jeśli wyraził powyższą zgodę i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy: iii) po zawarciu umowy ACTION dostarcza Konsumentowi potwierdzenie jej zawarcia wraz z informacją o udzieleniu przez Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia. Zgoda na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy składana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższej zgody.

  4. dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych (m.in. kart i bonów podarunkowych, kart przedpłaconych uprawniających do wykupienia określonego rodzaju usługi, które stanowią znaki legitymacyjne w rozumieniu Art. 92115 Kodeksu cywilnego), tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym, ACTION informuje, że: i) dokonanie płatności przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem wyraźnej zgody na nabycie papierów wartościowych, w stosunku do których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8 Statusy zamówień, formy dostawy towaru, sposoby płatności, koszty i termin dostawy, odbiór towaru

 1. Statusy zamówień - szczegółowe informacje dla Użytkownika o zamówieniu przesyłane przez ACTION w wiadomościach e-mail. Zamówienia otrzymują opisowe statusy informujące Użytkownika o etapie przetwarzania zamówienia w systemach informatycznych ACTION

  • zamówienie oczekuje na Twoje potwierdzenie”, “zamówienie oczekuje na opłacenie” - w zależności od sposobu wpłaty zamówienie czeka na działanie Klienta

  • zamówienie potwierdzone, zostanie wysłane (…)”, “zamówienie potwierdzone, zostanie udostępnione do pobrania (…)”, “zamówienie jest gotowe do wysłania”, “zamówienie oczekuje na zgrupowanie do punktu odbioru”, “zamówienie oczekuje na dostępność wszystkich produktów”, “zamówienie jest wstrzymane przez pracownika sklepu”, “zamówienie oczekuje na autoryzacje pracownika sklepu” - Zamówienie oczekuje na premierę produktu, dostępność produktu w magazynie lub przetworzenie danych w systemach informatycznych

  • zamówienie wysłane”, “zamówienie zrealizowane” - Obsługa zamówienia zakończyła się, zamówienie zostanie lub zostało doręczone

  • zamówienie zostało anulowane przez pracownika sklepu”, “anulowane na Twoją prośbę”, “zamówienie nie zostało opłacone/ potwierdzone w terminie” - Realizacja zamówienia została wstrzymana

  • wystąpił błąd przy realizacji zamówienia - skontaktuj się z działem obsługi klienta” - Status oznacza błąd wewnętrzny systemu.

 2. Formy dostawy towaru:

  • przesyłka kurierska wybranym przez Klienta/Użytkownika przewoźnikiem (spośród przewoźników proponowanych przez ACTION lub przewoźnikiem wskazanym przez Klienta/Użytkownika) z magazynu ACTION na adres:

a) wskazany przez Klienta/Użytkownika;

b) do Punktu Odbioru,

Ograniczenia dotyczące dostaw: dostawy realizowane są na terenie Polski, w godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Ograniczenia określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego - zakładka: Pomoc> Metody dostawy).

 1. Akceptowane przez Sklep internetowy sposoby płatności (określone są także na stronie internetowej Sklepu internetowego - zakładka: Pomoc > Sposoby Płatności):

  • Za pobraniem,

  • Karta płatnicza (Visa/Mastercard),

  • przelew na konto bankowe ACTION (płatność online lub tradycyjny przelew bankowy),

  • płatności internetowe obsługiwane przez serwisy płatności internetowej (PayU, PayPal),

  • płatność ratalna

 2. Koszty dostawy towaru wyświetlane są na stronie Sklepu internetowego podczas składania zamówienia przez Użytkownika/Klienta, po wybraniu formy odbioru towaru.

 3. Termin zapłaty:

  1. Użytkownik/Klient może dokonać płatności po prawidłowo złożonym zamówieniu z obowiązkiem zapłaty przechodząc do następnego etapu, który następuje po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

  2. Użytkownik/Klient może dokonać płatności najpóźniej w dacie odbioru towaru.

 4. Zapłata za zakupione towary lub usługi powinna nastąpić w jednej z form wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego według wyboru nabywcy towaru lub usługi. Niewykonanie obowiązku zapłaty wstrzymuje realizację zamówienia, za wyjątkiem gdy Użytkownik dokona wyboru sposobu płatności „za pobraniem”.

 5. Termin dostawy:

 6. zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną metodą transportu. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 5 dni (termin zależny jest od dostępności towarów w magazynie, oraz indywidualnej konfiguracji sprzętu). W przypadku wybrania przez Użytkownika/Klienta jako sposobu płatności przelewu bankowego lub płatności za pośrednictwem serwisów płatności internetowych - czas dostawy towaru liczony jest od momentu zaksięgowania przez ACTION wpłaty.

 7. w sytuacjach wyjątkowych lub w odniesieniu do produktów sprowadzanych na zamówienie, termin dostawy towaru/ów może przekraczać 5 dni, ACTION poinformuje o tym fakcie Użytkownika/Klienta w trakcie składania zamówienia lub e-mailem albo telefonicznie, umożliwiając Użytkownikowi dokonanie wyboru - odstąpienie od umowy sprzedaży lub oczekiwanie na wydłużony termin dostawy towaru/ów.

 8. Odbiór towarów:
  W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów sugerujemy aby przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik/Klient sprawdził jej stan, a w przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia proponujemy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzenie z udziałem kuriera odpowiedniego protokołu oraz poinformować o tym fakcie ACTION za pomocą dostępnych środków komunikacji.

§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, które ponosi Konsument, tj.:

  1. poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy Konsumentowi, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ACTION,

  2. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy do ACTION. W przypadku, towarów, które ze względu na swój charakter (gabaryty, wagę) nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą (w szczególności: duże artykuły AGD, RTV), ich zwrot w przypadku odstąpienia od umowy może wiązać sie z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. Szacunkowa wysokość tych kosztów wskazana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego (Zakładkach „Zwroty” i „Reklamacje”)

  3. kosztów spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wykonania usługi, której świadczenie rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, gdy Konsument odstępuje od tej umowy po zgłoszeniu takiego żądania. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia

 2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, składając ACTION oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznika nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz załącznik do Regulaminu. Korzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. ACTION nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od:

  1. objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik - dla umowy, w wykonaniu której ACTION wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (w szczególności umowa sprzedaży). Jeżeli tego rodzaju umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku, gdy ten rodzaj umowy polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów (w szczególności gdy umowa dotyczy świadczenia usługi).

 4. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres sklep gram.pl, Action S.A. w restrukturyzacji, ul. Dawidowska 10, 05-500Zamienie lub na adres mailowy: dok@gram.pl.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim ACTION przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy:

  1. ACTION ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy (z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w pkt b) poniżej), zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z uwzględnieniem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt a) powyżej). Zwrot płatności następuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  2. jeżeli ACTION nie zaproponował, że sam odbierze rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy, od Konsumenta, ACTION może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  3. Konsument ma obowiązek zwrócić niezwłocznie rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy do ACTION na adres korespondencyjny wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem.

  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Informacja o tych kosztach zawarta jest w ust. 1 pkt b) powyżej.

  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  14. dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym.

§ 10 Procedura reklamacji

 1. ACTION przyjmuje i rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi, dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą pisemną na adres korespondencyjny ACTION, drogą mailową pod adresem dok@gram.pl. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis. Reklamowany towar można dostarczyć do ACTION pod adresem: Action S.A. w restrukturyzacji z dopiskiem „SERWIS sklep gram.pl”, ul. Dawidowska 10, 05-500Zamienie. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą mailową pod adresem dok@gram.pl

 2. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji towar należy dostarczyć do ACTION wraz z dowodem zakupu i/lub kartą gwarancyjną. W przypadku ich braku złożenie reklamacji jest możliwe, o ile zakup towaru zostanie potwierdzony przez ACTION. Wskazane jest przesłanie przez Klienta opisu występującej wady na adres dok@gram.pl wraz z określeniem swoich żądań.

 3. Klient może nie skorzystać z pośrednictwa salonu ACTION i sam dostarczyć towar do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej.

 4. Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

 5. Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne jego transportowanie..

 6. ACTION prosi o jak najczęstsze wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych, co pozwoli uchronić je przed ewentualną bezpowrotną utratą w przypadku poważnej awarii sprzętu. Realizacja naprawy gwarancyjnej może wiązać się z utratą danych na dostarczonych nośnikach.

 7. Informacje na temat sposobów realizacji napraw gwarancyjnych, kontakty do serwisów producentów można uzyskać pod adresem mailowym: dok@gram.pl Informacje na temat procedur reklamacji zakupionego sprzętu można uzyskać dodatkowo telefonicznie pod numerem Infolinii.

 8. Pytania lub uwagi dotyczące działania Sklepu internetowego prosimy kierować pod adres dok@gram.pl. Telefon kontaktowy do Sklepu internetowego: +48 (22) 3270881.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. ACTION informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.

 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 3. ACTION zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.

 4. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem sklep.gram.pl/regulamin-sklepu.html. Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.

 5. Data opublikowania regulaminu 1 czerwca 2015 r.. Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych w Sklepie internetowym od dnia 1 czerwca 2014 r.

Załącznik do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 • Adres konsumenta(-ów)

 • Podpis konsumenta(-ów)

 • Data

Powrót do strony głównej działu pomocy

Powrót do strony głównej działu pomocy
©2005-2018 gram.pl
Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania w godzinach 9:00 - 17:00. +48 22 327 08 81 dok@gram.pl Zamknij