gram.pl

Ogólne warunki sprzedaży

Dział Obsługi Klienta

§1 Cechy świadczenia, dane Sprzedającego

 1. Przedmiotem sprzedaży są towary lub usługi (dalej: Produkty) oznaczone w ww. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia. Umowa sprzedaży została zawarta na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego GRAM.PL, na podstawie zaakceptowanego przez Sprzedającego zamówienia z obowiązkiem zapłaty, złożonego przez Kupującego.
 2. Sprzedającym jest GRAM.PL Sp. z o.o. z siedzibą przy, ul. Dawidowskiej 10, 05-500 Zamienie, zwany dalej także: GRAM.PL, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000296020, NIP: 113-270-06-63, kapitał zakładowy 400.00,00 zł, wpłacony w całości.
 3. Konsument może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 2 powyżej, drogą poczty elektronicznej na adres: dok@gram.pl, telefonicznie na nr Infolinii GRAM.PL: 22 22 327 08 81.

§2 Cena lub wynagrodzenie Sprzedającego. Zasady wykonania umowy.

 1. Łączna cena sprzedaży lub wynagrodzenie za usługi wraz z podatkami i opłatami za transport, dostarczenie oraz inne zamówione przez Konsumenta usługi są określone wraz z wyszczególnieniem zamówionych towarów lub usług w treści ww. Potwierdzenia Realizacji Zamówienia.
 2. W przypadku zamówień składanych poprzez Infolinie za połączenie z Infolinią pobierana jest opłata w wysokości przewidzianej według stawek ustalonych przez Operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Konsumenta.
 3. Sposób i termin zapłaty wybrany przez Konsumenta zostały wskazane w ww. Potwierdzenia Realizacji Zamówienia.
 4. Spełnienie świadczenia przez Sprzedającego nastąpi w terminie do 5 dni, chyba że zgodnie z informacją przekazaną w trakcie składania zamówienia termin ten jest dłuższy. Adres doręczenia określony został w ww. Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

§3 Procedura reklamacyjna, gwarancja

 1. Sprzedający przyjmuje i rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi, dotyczące zakupionych Produktów. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą pisemną na adres: ul. Dawidowska 10, 05-500 Zamienie; drogą mailową pod adresem: dok@gram.pl. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis. Reklamowany towar można dostarczyć do Salonów Partnerskich GRAM.PL lub do serwisu GRAM.PL pod adresem: GRAM.PL Sp. z o.o. z dopiskiem „SERWIS”, ul. Dawidowska 10, 05-500 Zamienie.
 2. Ponadto Sprzedający przyjmuje reklamacje z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru. W takim wypadku Sprzedający pośredniczy w przekazywaniu towaru do autoryzowanych serwisów gwarantów oraz po naprawie, z serwisu do Konsumenta (odbiór towarów w Punktach Handlowych). Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji rozpoznawane są zgodnie z jej warunkami, przez gwaranta. Klient może nie skorzystać z pośrednictwa salonu partnerskiego GRAM.PL i samodzielnie wykonywać uprawnienia z udzielonej gwarancji.
 3. Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.
 4. Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie towaru.
 5. GRAM.PL prosi o jak najczęstsze wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych, co pozwoli uchroni je przed ewentualną bezpowrotną utratą w przypadku poważnej awarii sprzętu.
 6. Informacje na temat sposobów realizacji napraw gwarancyjnych, kontakty do serwisów producentów można uzyskać pod adresami wskazanymi w §1 ust. 4 powyżej. Sprzedający informuje Konsumenta o sposobie załatwienia reklamacji.
 7. Zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta towaru. Okres gwarancji oraz szczegółowe warunki gwarancji są wskazane w dokumencie gwarancyjnym każdorazowo dołączonym do dostarczonego lub odebranego osobiście towaru.

§4 Odstąpienie od umowy i zasady ponoszenia kosztów związanych z odstąpieniem

 1. Kupujący będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od niniejszej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, które ponosi Konsument, tj.:
  1. poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy Konsumentowi, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy do Sprzedającego. W przypadku towarów objętych niniejszą umową, które ze względu na swój charakter (gabaryty, wagę) nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą (w szczególności: duże artykuły AGD, RTV), ich zwrot w przypadku odstąpienia od umowy może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. Szacunkowa maksymalna wysokość tych kosztów wynosi około 200 złotych.
  3. kosztów spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wykonania usługi, której świadczenie rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, gdy Konsument odstępuje od tej umowy po zgłoszeniu takiego żądania.
 2. Konsument może odstąpić od niniejszej umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznika nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz załącznik do niniejszego potwierdzenia. Korzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. Sprzedający nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od:
  1. objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik - dla umowy, w wykonaniu której GRAM.PL wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (w szczególności umowa sprzedaży). Jeżeli tego rodzaju umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku, gdy ten rodzaj umowy polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów (w szczególności gdy umowa dotyczy świadczenia usługi).
 4. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres GRAM.PL Sp. z o.o. ul Dawidowska 10, 05-500 Zamienie lub na adres mailowy: dok@gram.pl
 5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim GRAM.PL przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy:
  1. GRAM.PL ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy (z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w pkt b) poniżej), zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z uwzględnieniem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt a) powyżej). Zwrot płatności następuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  2. GRAM.PL może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy, GRAM.PLGRAM.PL (na adres ul. Dawidowska 10, 05-500 Zamienie lub przekazać ją w Salonach GRAM.PL osobie upoważnionej przez GRAM.PL do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Informacja o tych kosztach zawarta jest w ust. 1 pkt b) powyżej.
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że GRAM.PL nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Jeżeli treść ww. Potwierdzenia Realizacji Zamówienia wskazuje na zawarcie umów wymienionych w ust. 7 powyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ponadto, gdy przedmiotem umowy są treści cyfrowe które nie są zapisane na nośniku materialnym: a) przed zawarciem tej umowy Kupujący wyraził zgodę na dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będąc jednocześnie poinformowany, że traci prawo do odstąpienia od umowy jeśli wyraził powyższą zgodę; b) prawo odstąpienia od niniejszej umowy nie przysługuje.

§5 Postanowienia końcowe

 1. 1. Dostarczenie towaru lub odbiór osobisty wiąże Konsumenta obowiązkiem dokonania zapłaty za towar w łącznej cenie przedstawionej na fakturze VAT stanowiącej Załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy tych Konsumentów, którzy dokonali zapłaty w formie elektronicznej w chwili składania zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Załącznik:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

Powrót do strony głównej działu pomocy
©2005-2018 gram.pl
Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania w godzinach 9:00 - 17:00. +48 22 327 08 81 dok@gram.pl Zamknij